ఆదివారం మహాలయ అమావాస్య ఖచ్చితంగా ఈ నాలుగు రాశుల వారు చూడండి.

Mahalaya Amavaya 2022 + Sunday | Pitru Dosha Nivarana 2022 | Sai Sharma Dattanandha | My Destiny