పోలీస్ ల కళ్ళు కప్పి రైల్వే ట్రాక్ వరకు ఎలా చేరుకున్నాడు.

గత 6 రోజులు గా పోలీస్ లకు దొరకుండ తిరుగుతున్న పాపను హత్య చేసిన రాజు మరణించాడు. అసలు ఏం జరిగింది అక్కడ? అతను చనిపోయే ముందు ఎవరైనా ప్రత్యక్ష సాక్షులు ఉన్నారా? మరిన్ని వివరాలకు ఈ క్రింది విడియో చూడండి.