బొద్దింకలు, దోమలు ఇంట్లోకి రాకుండా ఉండాలి అంటే న్యాచురల్ చిట్కా.

బొద్దింకలు, దోమలు ఇంట్లోకి రాకుండా ఉండాలి అంటే న్యాచురల్ చిట్కా.

ఇంట్లో కబ్బోర్డ్స్ లలో బొద్దింకలు చేరి అక్కడ అంతా పాడుచేస్తుంటాయి. వాటిని లేకుండా చేయడానికి చాలా రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. బొద్దింకలు పోవడానికి చిట్కా. బొద్దింకలు ఉన్న కబ్బోర్డ్ లలో రాకుండా ఉండాలంటే కొంచెం ముద్ద కర్పూరం వెలిగించి దానిని కబ్బొర్డ్ లలో ఉంచండి.

అది వెలిగినపుడు వచ్చే పోగలో ఉండే వాసనకు బొద్దింకలు రాకుండా ఉంటాయి. ఆ వాసనకు కబ్బొర్డ్స్ నిండిపోయి బొద్దింకలు రాకుండా ఉంటాయి. ఇంట్లో వెలిగించటం వల్ల దోమలు కూడ రాకుండ ఉంటాయి.

వెనకటి రోజుల్లో రోజూ ఇంట్లో ప్రతి రోజు హారతి వెలిగించే వారు. ముద్ద కర్పూరం వెలిగించటం వల్ల ఇంట్లో బొద్దింకలు దోమలు రాకుండా ఉంటాయి.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!