మీ గుండె ను పదిలంగా ఉంచుకోవడానికి ఈ చిన్న పని చేయండి.

Bp ఎంత ఉంటే నార్మల్ , ఎంత ఉంటే హై,ఎంత ఉంటే low, తెలుసుకుందాం. గుండే గదులలో రక్తం పంపుచేసేటప్పుడు విడుదల అయిన పీడనాన్ని పై రీడింగ్ సిస్ట్రోల్ అని, గుండే రక్తాన్ని పంప్ చేసిన తర్వాత తీసుకొనే విశ్రాంతి నీ కింద రీడింగ్ డయ స్టోలిక్ అంటారు. ఈ రీడింగ్ కొంచం పెరిగినా తగ్గినా గుండె కి ప్రమాదం వస్తుంది. ఆరోగ్యవంతుడైన బిపి 120/80 ఉంటే నార్మల్ గా

Read More

error: Content is protected !!