మీ గుండె ను పదిలంగా ఉంచుకోవడానికి ఈ చిన్న పని చేయండి.

Bp ఎంత ఉంటే నార్మల్ , ఎంత ఉంటే హై,ఎంత ఉంటే low, తెలుసుకుందాం. గుండే గదులలో రక్తం పంపుచేసేటప్పుడు విడుదల అయిన పీడనాన్ని పై రీడింగ్ సిస్ట్రోల్ అని, గుండే రక్తాన్ని పంప్

Read More

Right click is disabled!