కామెర్లు-కాలేయ సమస్యలకు ఆహార నియమాలు.

Diet in jaundice and liver diseases:ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఎక్కువగా చూస్తున్నది అందరిలో కామెర్లు. కాలేయ సంబంధి వ్యాధులు. వచ్చినవారికి కళ్ళు పచ్చగా ఉంటాయి .వాంటింగ్స్ అవుతుంటాయి. ఆకలి ఉండదు ,ఇది మొదట ఐదు రోజులు. వీరికి ఆహారము లిక్విడ్ రూపంలో ఇవ్వాలి. నూనె ఎక్కువగా వాడని ఆహార పదార్థాలు ఇవ్వాలి .వాంటింగ్స్ తగ్గేలా చూసుకోవాలి . కామెర్లు వచ్చిన వారికి ఆకలి బాగా వేస్తుంది .

Read More

error: Content is protected !!