కామెర్లు-కాలేయ సమస్యలకు ఆహార నియమాలు.

Diet in jaundice and liver diseases:ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఎక్కువగా చూస్తున్నది అందరిలో కామెర్లు. కాలేయ సంబంధి వ్యాధులు. వచ్చినవారికి కళ్ళు పచ్చగా ఉంటాయి .వాంటింగ్స్ అవుతుంటాయి. ఆకలి ఉండదు ,ఇది

Read More