రాత్రి నీళ్ళ లో నానబెట్టి ఉదయాన్నే ఇలా చేసుకొని తినండి.

The Best Protien Breakfast: మనలో చాలామంది ఇడ్లీని టిఫిన్ గా చేసుకుంటాం. అది తినడానికి సులువుగా, వెంటనే అరిగే విధంగా, ఆయిల్ ఉండదు,కాబట్టి చాలామంది ఇంట్లో ఇడ్లీ కామన్ అయింది. కానీ ఇడ్లీ

Read More