సోదరి అత్తారింటికి వెళ్ళేపుడు ముళ్ళకంపపై పడుకొని దొరిలే వింత ఆచారం ఎక్కడో తెలుసా?

సోదరి అత్తారింటికి వెళ్ళేపుడు ముళ్ళకంపపై పడుకొని దొరిలే వింత ఆచారం ఎక్కడో తెలుసా?

మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని లోని బైతుల్ జిల్లా సెహెరా గ్రామంలోని రజ్జడ్ తెగ ప్రజలు పాటిస్తున్న ఈ వింతైన ఆచారం వెలుగులోకి వచ్చింది. మన భారతదేశంలో ఎన్నో రకాల ప్రజలు నివసిస్తున్నారు. ఎన్నో రకాల ఆచార వ్యవహారాలు కలిగి ఉన్నారు. వాటికి సంబంధించిన వారే ఈ రజ్జడ్ తెగ ప్రజలు. వీరు పాండవుల వారసులని వీరి నమ్మకం.

ఈ తెగ కు సంబంధించిన ప్రజలు వాళ్ళ ఇంటిలో సోదరి పెళ్లి అయితే ముళ్ళకంప పై పడుకొని దొరలుతారు. ఈ ఈ ఆచారం చాలా ప్రమాదకరమని ఎవరైనా చెప్పినా ఈ తెగ ప్రజలు పట్టించుకోరు. వారు పాండవుల వంశానికి చెందిన వారని వారిలోని నిష్టను చాటుకుంటామని చెప్తున్నారు.

పెళ్లయిన సోదరికి వీడ్కోలు పలకడం కోసం ఈ ఆచారాన్ని పాటిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. ఈ తెగ ప్రజలు వారి పూర్వీకుల నుండి వచ్చిన ఈ ఆచారాన్ని వదులుకోమని ఈ ఆచారం పాటించడం వలన దేవుడు వారిని చల్లగా చూస్తాడని వారు నమ్ముతారు.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.