రోజుకు కొంచెం చాలు ఇక 30 రోజుల తరువాత రిసల్ట్ మీరే చూస్తారు.

Gas trouble: ఈ కాలంలో క్యాన్సర్ అనేది ప్రతి పదిమందిలో ఇద్దరికీ వస్తుంది. ఒకపట్లో ఒక వెయ్యి మంది ఉండే గ్రామంలో ఒకరికి లేదా ఇద్దరికీ క్యాన్సర్ వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు వెయ్యి మంది ఉన్న అదే గ్రామాన్ని తీసుకుంటే క్యాన్సర్ తో బాధపడుతున్న వారు 15 నుంచి 20 మంది ఉంటున్నారు. అలాగే క్యాన్సర్ తో చనిపోయిన వారు పది నుంచి 15 వరకు ఉంటున్నారు. ఇది చిన్న

Read More