ఎంత మంచిదో మీ ఆరోగ్యానికి ఇవి తిని చూడండి.

High protein food: ఒక స్త్రీ గర్భవతి కాగానే ప్రతిదానికి మందులం పైననే బ్రతకాల్సి ఉంటుంది. ఇది డాక్టర్ల తప్పు కాదు. మన శరీరమే అలా మారింది. అయితే గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు ఎలా చేస్తే

Read More